^
Sørup Kirke
topimage.jpg

Kirkegården

Sørup Kirkegård

De fleste mennesker kommer en eller flere gange i deres liv ud for at skulle tage stilling til de praktiske forhold omkring begravelse, kirkegård, gravsted mv. - enten ved et familiemedlems eller en nær vens død, eller når man ønsker at ordne forholdene omkring sin egen begravelse.

På Sørup Kirkegård er der såvel traditionelle kiste- og urnegravsteder som områderne kaldet Elmelunden, Urnehaven, Urnelunden og Fællesplænen.

Takster, vedtægter og kirkegårdsafsnit

Du kan via nedenstående links få bedre overblik over kirkegårdens afsnit, vedtægter og takster.

 Gravstedsvedtægter 

Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2020

Vejledning for monument- og gravmindesikkerhed

 

Fælles drift af kirkegårdene

1. juni 2015 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Sørup, Ollerup, Egense og Kirkeby Sogne om fælles drift og administration af kirkegårdene, herunder også  kirketjenesten. 1. november 2018 blev Tved Sogn optaget i samarbejdet.

Formålet er at anvende personalemæssige og materielle ressourcer på den mest optimale måde, og at sikre gode, fleksible og entydige arbejdsforhold for personalet. Ligeledes at skabe en god service og kvalitet for brugere af kirkerne og kirkegårdene.

Samarbejdsaftalen kan læses ved at klikke her.

Er der spørgsmål til aftalen, kan de rettes til ledende graver Dennis Andersen på telefon +45 62 22 18 97 eller mail: soerupkirkegaard@mail.dk

 

Valg af gravsted


Det traditionelle kistegravsted

Det traditionelle kistegravsted er omkranset af thujahække dog med en forkant af brosten. Disse gravsteder, med 1-4 kistepladser, er stadig den mest udbredte gravstedsform og tegner den gamle kirkegårdskultur.

Med store eller små monumenter - flankeret af stedsegrønne træer og buske, giver disse gravsteder mulighed for en personlig smag. 

Gravminder (gravsten) kan opstilles efter aftale med graveren. I denne gravstedstype kan der også nedsættes urner. Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden.

 

Det traditionelle urnegravsted

Hvert gravsted er omgivet af lave buksbomhække dog med forkant af brosten. Der kan nedsættes fire urner i hvert gravsted. Gravstederne er udlagt i størrelsen ca. 120x165 cm. Gravminder (gravsten) kan anbringes efter aftale med graveren.

Gravstedet kan beplantes med stedsegrønne planter og andre svagtvoksende typer. Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden.

 

Urnegravsted i plæne med mindeplade

Denne afdeling er en fællesplæne med usynlige gravstedsskel. Der kan nedsættes to urner i hvert gravsted. Mindepladen skal være matsleben ”Halmstad” granitplade 40x60 cm.
Inskription hugges/slibes i stenen.

Nedlæggelse af stenen foretages af kirkegården. Der kan anbringes en blomstervase af metal, som købes hos graveren.

Der må ikke foretages udsmykning eller beplantning på gravstedet. Der må lægges en buket eller krans på gravpladen. Ingen rodfæstede planter eller potteplanter må anbringes uden for gravpladen. I perioden 1. søndag i Advent til Hellig Tre Konger må der granpyntes rundt om gravpladen, derefter vil det blive fjernet af graveren.

Arealet vedligeholdes af kirkegården, som også efter skøn fjerner visne blomster. Betaling herfor sker ved oprettelse for hele fredningsperioden. Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden.

 

Kistegravsted i plæne med mindeplade

Et areal af kirkegården er udlagt med græs. Dette areal kan anvendes til både kister og urner.
På disse gravsteder kan nedlægges natursten eller plader med hugget/slebet inskription. Der kan anbringes en blomstervase af metal som købes af graveren.

Der må ikke foretages udsmykning eller beplantning på gravstedet. Der må lægges en buket eller krans på gravpladen. Ingen rodfæstede planter eller potteplanter må anbringes uden for gravpladen. I perioden 1. søndag i Advent til Hellig Tre Konger må der granpyntes rundt om gravpladen, derefter vil det blive fjernet af graveren.

Gravstederne vedligeholdes af kirkegården, som også efter skøn fjerner visne blomster. Betaling herfor sker ved oprettelse for hele fredningsperioden. Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden.

 

Urnegravsted i chaussestensbelægning

Arealet er opbygget med takshæk og anlagt med chaussesten. Der kan nedsættes to urner i hvert gravsted. Gravpladserne er anlagt med markerede felter og måler 40x60 cm. Der kan vælges en sten af rå svensk ”Halmstad” med inskription hugget/slebet i stenen. Der kan købes en blomstervase af metal hos graveren.

Der må ikke foretages udsmykning eller beplantning på gravstedet. Der må lægges en buket eller krans på gravpladen. I perioden 1. søndag i Advent til Hellig Tre Konger må der granpyntes rundt om gravpladen, derefter vil det blive fjernet af graveren.

Gravstederne vedligeholdes af kirkegården, som også efter skøn fjerner visne blomster. Betaling herfor sker ved oprettelse for hele fredningsperioden. Fornyelse kan finde sted udover fredningsperioden.

 

Fællesplæne for urner uden mindeplade

Dette er den anonyme form for anbringelse af urner i fællesplæne. Her er der ikke nogen markering af den enkelte grav. Gravstedet måler 50x50 cm. 

De pårørende har mulighed for at være til stede ved urnenedsættelsen. Kirkegården har pligt til at oplyse på kirkegårdskortet, hvor i plænen en bestemt persons urne er nedsat. Blomster må lægges omkring skulpturen ”Trøst”.

Fællesplænen vedligeholdes af kirkegården, og betaling herfor sker ved oprettelsen for hele fredningsperioden. Gravstedet kan ikke fornyes ved fredningsperiodens udløb.

 

Yderligere oplysninger ved begravelser og bisættelser

Efter begravelse af kiste/nedsættelse af urne påtager kirkegården sig at fjerne visne buketter og kranse fra gravstedet. Buketter, kranse og lign. må ikke lægges på græsarealer.

Senere, når gravmindet (gravstenen) er valgt og opstillet, kan graven tilplantes efter de pårørendes ønske. Kirkegården er gerne behjælpelig hermed. Perlesten (småsten) skal købes på kirkegården. 

Renholdelse, plantning og grandækning af gravsteder udføres efter aftale i henhold til kirkegårdens takster og bestemmelser. Aftale om oprettelse af legat til vedligeholdelse af gravsted kan ske ved henvendelse til graveren.

For kistebegravelser er fredningstiden 20 år (almindelige fyrretræskister). For jern, zink eller hårdttræskister er fredningstiden mindst 40 år. Beløbet for vedligeholdelse i hele fredningstiden skal indbetales ved oprettelse af gravstedet.

For urnebegravelser er fredningstiden 10 år. Urner skal være udført i et letforgængeligt materiale.

Sørup Kirkegård ligger smukt ud til søen.

Kontakt og find vej

  • Kirkekontoret er åbent
  • Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00
  • Bestil kirketaxa +45 70 10 21 22

Kontaktpersoner